Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego www.online.dentalday.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Michał Karpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński z siedzibą Warszawie jest uprawniony do organizowania Szkoleń, prezentowanych na pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerami: 68-000436-002-0004 (zaświadczenie nr 000436-0004, wydane w dniu 16.02.2017 r.); 68-000436-002-0005 (zaświadczenie nr 000436-0005, wydane w dniu 14.11.2017 r.); 68-000436-002-0006 (zaświadczenie nr 000436-0006, wydane w dniu 23.04.2018 r.), prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. 
§1 Definicje
 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 4. Usługodawca – oznacza Michała Karpińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński z siedzibą w Warszawie (04-063), ul. Białowieska 7/9 lok. 5, NIP: 9521993758, REGON: 363312161, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju;
 5. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie online.dentalday.pl.
 6. Szkolenie – oznacza rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, polegającej na udziale Użytkownika w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 7. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikem a Usługodawcą.
 8. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę oraz z którym może być zawarta Umowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
§2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Michała Karpińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZĄB MĄDROŚCI Michał Karpiński z siedzibą w Warszawie (04-063), ul. Białowieska 7/9 lok. 5, NIP: 9521993758, REGON: 363312161, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e- mail: szkolenia@dentalday.pl,, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Michała Karpińskiego wyrażoną na piśmie.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. Szkolenia organizowane przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy stomatologów oraz profesjonalnych higienistek/higienistów stomatologicznych.
§3 Zamówienia na usługi odpłatne
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umów o świadczenie usług Szkoleń. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik składa zamówienie na określone Szkolenie, wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu, poprzez wybranie przycisku: Zamawiam i płacę. Każdorazowo przed wysyłką formularza zgłoszeniowego Użytkownik jest informowany o cenie brutto, przedmiocie, zakresie, miejscu oraz terminie Szkolenia, a także o osobie prowadzącej Szkolenie oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o świadczenie usługi Szkolenia.

Użytkownik jest ponadto informowany o ilości punktów edukacyjnych, przyznanych mu w razie odbycia danego Szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz. 617 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2017 poz. 1923 ze zm.).

 1. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy.
 3. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.
 4. Materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Szkolenia, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.
 5. Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w trakcie Szkolenia, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów na Użytkownika, nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów.
 6. Po zakończonym Szkoleniu, Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy pisemne zaświadczenie o odbyciu Szkolenia, które obejmuje następujące informacje:
  1. liczbę otrzymanych punktów edukacyjnych;
  2. imię i nazwisko Użytkownika z tytułem naukowym/zawodowym;
  3. nazwę (tytuł) Szkolenia;
  4. datę i miejsce Szkolenia;
  5. imię i nazwisko Przewodniczącego Komitetu Naukowego z tytułem, zawodowym/naukowym;
  6. podpis Przewodniczącego Komitetu Naukowego;
  7. nazwę Usługodawcy;
  8. podpis Usługodawcy;
  9. imię i nazwisko Wykładowcy z tytułem zawodowym/naukowym;
  10. podpis Wykładowcy.
 7. Warunkiem otrzymania zaświadczenia, o którym mowa powyżej w §4 ust. 11, jest uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych, prowadzonych w ramach Szkolenia oraz uzyskanie minimum 75% możliwych do uzyskania punktów na teście sprawdzającym wiedzę po Szkoleniu.
§5 Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Szkoleniu stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Szkolenia zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za Szkolenie za pomocą karty płatniczej lub przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu jako data Szkolenia).
 4. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 2 Dni roboczych.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 6. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.
§6 Reklamacje
 1. Podmiotem właściwym do zgłaszania i rozpatrywania reklamacji w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie jest Usługodawca. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: reklamacje@dentalday.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
§7 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
§8 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 5. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

Copyright © 2020 Ząb Mądrości Michał Karpiński (Dental Day)